Over ons

ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN SPORTS2PLAY B.V. GEVESTIGD AAN DE EXPORTWEG 9, 9301 ZV te RODEN
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: SPORTS2PLAY als officiële en exclusieve distributeur van NORWELL OUTDOOR
FITNESS in Nederland en België, Aruba, Sint-Maarten en Caribisch Nederland
(Bonaire, Sint-Eustatius en Saba)
Opdrachtgever: de wederpartij van SPORTS2PLAY;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen SPORTS2PLAY en Opdrachtgever betreffende de levering
van NORWELL OUTDOOR FITNESS Diensten en/of Producten;
Opdracht: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan SPORTS2PLAY verstrekte
opdrachten van Opdrachtgever betreffende de levering van NORWELL OUTDOOR
FITNESS Diensten en/of Producten;
Voorwaarden: deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden;
Diensten: alle diensten die SPORTS2PLAY al dan niet namens NORWELL OUTDOOR FITNESS
uitvoert;
Producten: alle producten van NORWELL OUTDOOR FITNESS die SPORTS2PLAY levert,
hieronder vallen onder andere ook haar toestellen.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SPORTS2PLAY en
een Opdrachtgever waarop SPORTS2PLAY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
SPORTS2PLAY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. SPORTS2PLAY en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
2.5 Indien SPORTS2PLAY deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand
heeft gesteld of op andere wijze ter beschikking heeft gesteld is er sprake van een bestendige
zakenrelatie. SPORTS2PLAY hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te
stellen om op opvolgende overeenkomsten van toepassing te zijn.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van een overeenkomst en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde binnen vijf (5)
werkdagen worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 De door SPORTS2PLAY gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. SPORTS2PLAY is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is SPORTS2PLAY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SPORTS2PLAY anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SPORTS2PLAY niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Een overeenkomst tussen SPORTS2PLAY en Opdrachtgever komt tot stand doordat SPORTS2PLAY de
Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, bevestigd of
een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt
doordat SPORTS2PLAY een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt, geldt de factuur van
SPORTS2PLAY tevens als opdrachtbevestiging.
3.8 De opdrachtbevestiging van SPORTS2PLAY wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na
verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen SPORTS2PLAY hebben bereikt. In dat
geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.
3.9 SPORTS2PLAY is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen,
hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen en/of andere
overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.10 SPORTS2PLAY is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste
uitvoering van de Opdracht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan
de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform een verstrekte prijsopgave.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 SPORTS2PLAY zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
4.2 SPORTS2PLAY is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste
uitvoering van de Opdracht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan
de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform een verstrekte prijsopgave.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SPORTS2PLAY aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SPORTS2PLAY worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
SPORTS2PLAY zijn verstrekt, heeft SPORTS2PLAY het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 SPORTS2PLAY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SPORTS2PLAY is uit
gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor SPORTS2PLAY kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien door SPORTS2PLAY of door SPORTS2PLAY ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6 Opdrachtgever vrijwaart SPORTS2PLAY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SPORTS2PLAY zal de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal SPORTS2PLAY de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 SPORTS2PLAY zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een
overschrijding van de opdrachtbevestiging tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 5.3 zal SPORTS2PLAY geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SPORTS2PLAY kunnen worden
toegerekend.
Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1 De Overeenkomst tussen SPORTS2PLAY en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever SPORTS2PLAY derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7 (Op)levering en plaatsing
7.1 Toestellen worden, voor zover niet anders aangegeven, ongemonteerd franco geleverd.
Overtochtkosten worden hierbij separaat doorberekend.
7.2 Leveringen geschieden, tenzij anders aangegeven, per opdracht op één afleveradres. Het
afleveradres dient goed bereikbaar te zijn met de vrachtauto. Bij slechte bereikbaarheid worden
meerkosten in rekening gebracht.
7.3 Levertijd en reparatieduur worden / zijn bij benadering opgegeven. Overschrijding van deze tijd of
duur kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze
bij schriftelijke overeenkomst is bedongen. In geval van overmacht vervalt elke aanspraak ten
aanzien van SPORTS2PLAY op schadevergoeding.
7.4 Tenzij anders aangegeven vindt plaatsing van de toestellen plaats in combinatie met de aflevering.
Toestellen worden, tenzij anders overeengekomen, geplaatst conform de geldende
veiligheidsregelgeving.
7.5 Installatie van toestellen is exclusief het uitvlakken van vrijgekomen grond. Alle werkzaamheden zijn,
tenzij anders aangegeven, exclusief afvoer van overtollige grond. De grond blijft eigendom van de
Opdrachtgever of derden. Voor de grond zal geen schone grond verklaring worden afgegeven. Alle
werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief het herstraten van het terrein en
herplanten van de beplanting.
7.6 Bij installatie dient de grond vrij te zijn van bodemmaterialen zoals o.a. puin, beton, kabels en
leidingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op kabels en leidingen. Schade
ontstaan door het beschadigen en / of kapot trekken van kabels en leidingen zal aan de
Opdrachtgever worden doorbelast.
7.7 Extra werkzaamheden zullen in overleg met en na akkoord van de Opdrachtgever doorbelast
worden.
Opneming en goedkeuring
7.8. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van SPORTS2PLAY voltooid zal
zijn, nodigt SPORTS2PLAY de Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te
gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor
bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van SPORTS2PLAY
en strekt ertoe, te constateren of SPORTS2PLAY aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan.
7.9. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan SPORTS2PLAY binnen acht dagen
schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding
van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met
vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk
goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende
mededeling aan SPORTS2PLAY is verzonden.
7.10. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is
goedgekeurd, aan SPORTS2PLAY verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de
opneming te zijn goedgekeurd.
7.11. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan
SPORTS2PLAY een nieuwe aanvraag tot de Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht
dagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op
de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de Opdrachtgever
wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
7.12. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het, al dan niet gedeeltelijk, in
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als
dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
7.13. Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg
staan.
7.14. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde
bepalingen overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Levertijden
8.1 Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als
fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
SPORTS2PLAY is te allen tijde gerechtigd te leveren Producten en/of Diensten vóór de opgegeven
leverdatum aan Opdrachtgever te leveren.
8.2 De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details betreffende de Opdracht
overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens en vergunningen in het bezit zijn van
SPORTS2PLAY, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de
noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Opdracht is voldaan.
8.3 Overschrijding van de levertijd verplicht SPORTS2PLAY niet tot enige vergoeding. Opdrachtgever kan
na een levertijdsoverschrijding van minimaal 12 weken SPORTS2PLAY schriftelijk in gebreke stellen,
onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de
gestelde termijn wordt geleverd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden,
tenzij SPORTS2PLAY in overmacht verkeert.
Artikel 9 Betalingen
9.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen, dient Opdrachtgever het door
haar verschuldigde bedrag ter zake van de aan SPORTS2PLAY verstrekte Opdracht op de
hiernavolgende wijze te voldoen:
− 50% van het totale bedrag voor de geleverde Diensten en / of Producten bij het verstrekken van
de Opdracht (c.q. voor het moment van levering);
− 30% van het totale bedrag voor de geleverde Diensten en / of Producten voor aanvang van de
installatie;
− 20% van het totale bedrag voor de geleverde Diensten en / of Producten na de algehele
oplevering.
9.2 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door SPORTS2PLAY aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. SPORTS2PLAY
behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een
bankgarantie of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te
verlangen.
9.3 Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag
onherroepelijk op de bankrekening van SPORTS2PLAY is bijgeschreven.
9.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
de betaling van een termijn- of factuurbedrag op te schorten of te verrekenen.
9.5 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van
rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Opdrachtgever
vanaf het intreden van het verzuim.
9.6 Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in de Overeenkomst en
meer specifiek in dit artikel zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Indien
Opdrachtgever niet binnen de door SPORTS2PLAY gestelde termijn de in lid 9.4 genoemde zekerheid
verstrekt, heeft SPORTS2PLAY het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de
Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Opdrachtgever geheel aan zijn verplichting tot het stellen
van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtgever
onverlet.
9.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van SPORTS2PLAY op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.8 SPORTS2PLAY heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SPORTS2PLAY kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde
voor toerekening aanwijst. SPORTS2PLAY kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door SPORTS2PLAY geleverde zaken/producten, daaronder eventueel mede begrepen
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom
van SPORTS2PLAY en NORWELL OUTDOOR FITNESS totdat de Opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met SPORTS2PLAY gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
Opdrachtgever verplicht SPORTS2PLAY zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
10.3 Voor het geval dat SPORTS2PLAY zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
SPORTS2PLAY of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van SPORTS2PLAY zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
10.4 Opdrachtgever verleent SPORTS2PLAY reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die
plaatsen te betreden waar de door SPORTS2PLAY geleverde zaken zich bevinden, teneinde
SPORTS2PLAY in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde zaken terug
te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van SPORTS2PLAY om
van de Opdrachtgever vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van
de aan de Opdrachtgever toerekenbare niet-nakoming.
10.5 Opdrachtgever is verplicht de producten en roerende zaken voor de duur van de voorbehouden
eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de
polissen van deze verzekeringen aan SPORTS2PLAY op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle
aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de producten en roerende zaken uit hoofde
van genoemde verzekeringen zullen, zodra SPORTS2PLAY dit verzoekt, door Opdrachtgever aan hem
worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de
vorderingen van SPORTS2PLAY op Opdrachtgever.
10.6 Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SPORTS2PLAY
tekortschiet of SPORTS2PLAY goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal
tekortschieten, is SPORTS2PLAY gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten
en roerende zaken terug te nemen.
10.7 Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum
van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die SPORTS2PLAY door en voor
terugneming heeft gemaakt.
Artikel 11 Buitengerechtelijke Incassokosten en Rente
11.1 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van
rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, buitengerechtelijke incassokosten
en rente verschuldigd
11.2 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf
of beroep (consument), dan wordt rente conform artikel 6:119 BW en buitengerechtelijke
incassokosten volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitenrechtelijke Incassokosten’ met een
minimum van € 40,00 in rekening gebracht
11.3 Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt handelsrente conform artikel 6:119a BW en
buitenrechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van
€ 250,00 in rekening gebracht.
Artikel 12 Reclamaties
12.1 Reclamaties omtrent manco, beschadiging of niet-bestelde Producten dienen terstond of bij
ontvangst van de Producten onder overlegging van de vrachtbrief aan SPORTS2PLAY te worden
gemeld, doch in geen geval later dan drie dagen na ontvangst van de producten.
12.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de kwaliteit van de geleverde Producten dienen door
de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden c.q. ontvangst van de geleverde producten schriftelijk te worden
gemeld aan SPORTS2PLAY. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat SPORTS2PLAY in staat is adequaat te reageren.
12.3 Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever op SPORTS2PLAY betrekking hebbende op fouten in de
door SPORTS2PLAY verrichte werkzaamheden of geleverde Producten vervalt onherroepelijk, zodra
de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de
Opdrachtgever SPORTS2PLAY onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten. De Producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter
eventuele bezichtiging voor SPORTS2PLAY beschikbaar blijven in de toestand waarin de Producten
zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
12.4 Indien een klacht gegrond is, zal SPORTS2PLAY de werkzaamheden alsnog verrichten c.q. alsnog
leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
Gereclameerde Producten dienen, tenzij anders overeengekomen, geretourneerd te worden aan
SPORTS2PLAY.
12.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
zal zowel SPORTS2PLAY als NORWELL OUTDOOR FITNESS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen
van artikel 17.
12.6 De reclametermijn op de door SPORTS2PLAY verzonden facturen bedraagt ten hoogste 14
werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is
geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met SPORTS2PLAY correct weer te
geven en door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
Artikel 13 Garantie
13.1 SPORTS2PLAY staat ervoor in dat op het moment van levering de Producten van NORWELL
OUTDOOR FITNESS qua vakmanschap en materiaal vrij zijn van enig gebrek van betekenis en
beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de terzake toepasselijke
productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst.
13.2 De garantie houdt uitsluitend in dat SPORTS2PLAY verplicht is tot het alsnog leveren van de
ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te
nemen en Opdrachtgever te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede kosten
gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is SPORTS2PLAY
gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of
rente.
13.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het
voorgenomen gebruik van de Producten zijn eerst van toepassing, indien die tussen SPORTS2PLAY en
de Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
13.4 Alle afspraken op de garantie vervallen wanneer Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SPORTS2PLAY, de geleverde Producten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen
aanbrengt dan wel de geleverde Producten niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies, dan
wel op onoordeelkundige wijze, gebruikt of laat gebruiken.
13.5 Gedurende een periode van twee (2) maanden na oplevering van het werk staat SPORTS2PLAY in
voor het goed vakmanschap van de geleverde constructie en/of de installatie/montage. Als blijkt dat
de geleverde constructie en/of de installatie/montage niet conform goed vakmanschap is/zijn, zal
SPORTS2PLAY deze herstellen of vervangen. De delen die bij SPORTS2PLAY hersteld of door
SPORTS2PLAY vervangen worden, moeten franco aan SPORTS2PLAY worden geleverd. Demontage en
montage van deze delen en de eventueel gemaakte reiskosten komen voor rekening van
SPORTS2PLAY.
13.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van SPORTS2PLAY heeft voldaan.
13.7 Voor de garantietermijn op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten hanteren
SPORTS2PLAY en NORWELL OUTDOOR FITNESS het volgende:
− Vijftien (15) jaar garantie op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten met
betrekking tot alle pijpen, funderingen, lasnaden en lagers in RVS (‘harde constructie’);
− Tien (10) jaar garantie op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten met betrekking
tot alle pijpen, funderingen, lasnaden, gepoedercoat materiaal en lagers in gecoat (‘harde
constructie’);
− Twee (2) jaar garantie op defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten met betrekking
tot alle bewegende onderdelen, kunststoffen en rubberen onderdelen (‘zachte constructie’).
13.8 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik, vandalisme, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en installatie, montage,
wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden. Zowel onderhoud, montage en installatie
instructies zijn bij SPORTS2PLAY op te vragen.
13.9 Tevens wordt er ook geen garantie gegeven voor geleverde Producten die niet nieuw waren op het
moment van levering en wanneer er bij vervanging/reparatie van het toestel geen originele
NORWELL OUTDOOR FITNESS onderdelen zijn gebruikt.
Artikel 14 Opzegging
14.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
14.2 Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte,
dan zal SPORTS2PLAY 25% annuleringskosten in rekening brengen.
14.3 Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever na deze termijn van 14 dagen na acceptatie van
de offerte, dan zal SPORTS2PLAY 75% annuleringskosten in rekening brengen.
14.4 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SPORTS2PLAY, zal SPORTS2PLAY in overleg
met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
14.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SPORTS2PLAY extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 15 Opschorting en ontbinding / Beëindiging van de Overeenkomst
15.1 Indien Opdrachtgever enige verplichting jegens SPORTS2PLAY niet, niet volledig of niet tijdig heeft
voldaan, aan hem surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat
van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft
genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van SPORTS2PLAY direct opeisbaar
en is daarover wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd vanaf dat moment of de
eerdere vervaldag. Opdrachtgever dient daarbij tevens aan SPORTS2PLAY te voldoen alle
buitengerechtelijke kosten die SPORTS2PLAY maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande
vorderingen overeenkomstig artikel 11, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele
gerechtelijke kosten.
15.2 Tevens heeft SPORTS2PLAY in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar
verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten en de haar in
eigendom toebehorende producten terug te nemen overeenkomstig artikel 10 of de lopende
Overeenkomst en eventuele andere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode
van opschorting heeft SPORTS2PLAY het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor
(verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Opdrachtgever verplicht te zijn. Voormelde
opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
16.1 Indien SPORTS2PLAY aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 10 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
16.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder lid 16.1 genoemde verplichting, heeft SPORTS2PLAY het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te
verhalen.
Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 Alle aansprakelijkheid van zowel SPORTS2PLAY als NORWELL OUTDOOR FITNESS jegens
Opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 opgenomen garantieverplichtingen.
17.2 Zowel SPORTS2PLAY als NORWELL OUTDOOR FITNESS zijn in geen geval aansprakelijk voor schade
die voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever of derden van de Producten, tenzij te wijten aan
een gebrek waarvoor SPORTS2PLAY en / of NORWELL OUTDOOR FITNESS aansprakelijk is uit hoofde
van de niet nakoming van de verstrekte garantie.
17.3 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van SPORTS2PLAY,
NORWELL OUTDOOR FITNESS en door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade,
immateriële schade, opzichtschade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en
winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen,
verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4 Opdrachtgever vrijwaart SPORTS2PLAY EN NORWELL OUTDOOR FITNESS voor alle aanspraken van
derden, op grond van welke titel dan ook, opgetreden in verband met door Opdrachtgever aan deze
derden geleverde Producten, die (mede) bestonden uit door SPORTS2PLAY geleverde Producten,
tenzij in rechte vast komt te staan dat deze aanspraken het gevolg zijn van productaansprakelijkheid
en Opdrachtgever bovendien aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.
17.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op SPORTS2PLAY en NORWELL OUTDOOR
toch enige aansprakelijkheid rust en de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door
een fout van SPORTS2PLAY en / of NORWELL OUTDOOR FITNESS die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden, zijn SPORTS2PLAY en NORWELL OUTDOOR FITNESS voor die schade slechts aansprakelijk
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
SPORTS2PLAY, dan wel NORWELL OUTDOOR FITNESS wordt uitbetaald. Indien en voor zover geen
uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatshebben, dan is de gezamenlijke
aansprakelijkheid van SPORTS2PLAY en / of NORWELL OUTDOOR FITNESS (daaronder eventueel
mede begrepen haar bestuurder(s) als genoemde en de voor SPORTS2PLAY werkzame personen) in
totaliteit beperkt tot het bedrag van de factu(u)r(en) voor deze Opdracht of indien het door
SPORTS2PLAY in rekening gebracht bedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het bedrag met een
maximum van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro).
17.6 In afwijking van hetgeen in lid 17.5 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan
zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
opdrachtgedeelte.
17.7 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van
dit artikel als één schadegeval.
17.8 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen SPORTS2PLAY en Opdrachtgever door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren. SPORTS2PLAY is jegens Opdrachtgever niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet-aflevering of
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en
het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs
op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment
dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Artikel 18 Geheimhouding
18.1 SPORTS2PLAY zal de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk
behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot
geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming
van SPORTS2PLAY en de Producten en Diensten.
Artikel 19 Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan: oorlog en daarmee
vergelijkbare situaties; ziekte; overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen
door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; door SPORTS2PLAY
en Opdrachtgever onvoorziene technische complicaties; stagnaties door vorstverlet en andere
weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van SPORTS2PLAY welke
niet voor risico van SPORTS2PLAY komen en de omstandigheid dat SPORTS2PLAY een prestatie van
een derde, die van belang is in verband met de door SPORTS2PLAY te leveren prestatie, niet, niet
tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
19.2 Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SPORTS2PLAY
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
SPORTS2PLAY niet mogelijk is langer duurt dan drie (3) maanden, is SPORTS2PLAY bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei
schade bestaat.
19.3 Opdrachtgever heeft daarentegen niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij
Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van
essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het
verstrijken van de termijn van drie (3) maanden plaats te vinden.
19.4 Indien SPORTS2PLAY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde, danwel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het
reeds geleverde, danwel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 20 Risico-overgang
20.1 De door SPORTS2PLAY te leveren Producten gelden als geleverd, indien SPORTS2PLAY aan
Opdrachtgever mededeelt dat de Producten gereed staan en apart ter beschikking van
Opdrachtgever zijn gezet dan wel ter beschikking aan de transporteur worden gesteld voor aflevering
aan de Opdrachtgever dan wel voor opslag ten behoeve van Opdrachtgever.
20.2 Ook in het geval SPORTS2PLAY het verkochte Product installeert en/of monteert gaat het risico over
op het moment dat SPORTS2PLAY het verkochte Product ter beschikking stelt, dan wel oplevert, aan
Opdrachtgever bij overeengekomen locatie.
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 SPORTS2PLAY en NORWELL OUTDOOR FITNESS blijven eigenares van eventuele afbeeldingen,
tekeningen, berekeningen, toelichtingen, keuringsdocumentatie, monsters, schema’s, modellen,
advies of andere documentatie die bij een door SPORTS2PLAY gedane aanbieding of met
SPORTS2PLAY gesloten Overeenkomst door haar aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of
aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
21.2 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op door SPORTS2PLAY geleverde
Producten en Diensten, alsmede op de in 21.1 van dit artikel genoemde documentatie en/of ten
aanzien van de door SPORTS2PLAY geleverde Producten en/of Diensten, alsmede op de in 21.1 van
dit artikel genoemde documentatie geldend gemaakt kunnen worden en/of in verband met de door
SPORTS2PLAY geleverde Producten en Diensten, alsmede op de in 21.1 van dit artikel genoemde
documentatie verkregen kunnen worden berusten uitsluitend bij c.q. komen uitsluitend toe aan
NORWELL OUTDOOR FITNESS.
21.3 Opdrachtgever zal voor iedere door hem begane overtreding van het bepaalde in dit artikel ten
behoeve van SPORTS2PLAY verbeuren, dadelijk en ineens zonder dat daartoe sommatie of
ingebrekestelling is vereist, een boete van € 2.500,00 voor elke geconstateerde overtreding en van
€ 500,00 voor elke dag met een maximum van € 25.000,00, dat Opdrachtgever in overtreding is,
onverminderd het recht van SPORTS2PLAY om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden
schade te vorderen.
21.4 Opdrachtgever vrijwaart zowel SPORTS2PLAY als NORWELL OUTDOOR FITNESS voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.
Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
22.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door SPORTS2PLAY of Opdrachtgever als
zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel
van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie Assen.
Artikel 23 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden
23.1 SPORTS2PLAY heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van de Opdrachtgever zijn
gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
23.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen
van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade gaan teneinde de niet rechtsgeldige
bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het doel dat met de niet (langer)
rechtsgeldige bepaling diende te worden bereikt zo veel mogelijk benadert.
Roden, 10 maart 2020
SPORTS2PLAY
D. Zwietink

For consultation & enrolment call today
Belafspraak maken

Via het formulier kan je eenvoudig een bel-afspraak maken!